Sitchting SportFrinten

Reglement Toertochten der Frinten

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hier opgenomen wielertoerreglement.

Pas na betaling van het inschrijfgeld en ontvangst van bescheiden, die op de dag van de toertocht bij het melden aan u worden verstrekt, bent u een geregistreerd deelnemer.

Na betaling van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.

Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingspost(en) is alleen voor geregistreerde deelnemers toegestaan.

Het karakter van de toertocht is geen wedstrijd, maar een wielertoeristische prestatietocht.

Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels.

Deelnemers hebben respect voor de overige weggebruikers en de leefomgeving die zij doorkruisen.

Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij verzorgingspost(en) of elders.

Deelnemers zijn zich volledig bewust van de risico’s die deelname met zich mee kan brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van de overige (verkeers)deelnemers.

Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is gedurende de hele toertocht verplicht.

Het gebruik van volgauto’s is verboden en reserve bandjes e.d. dienen door de renner zelf meegevoerd te worden.

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.

Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van het toertochtreglement van (verdere) deelname worden uitgesloten.

Deelnemer verklaart door in te schrijven:

Uitsluitend in overleg met de organisatie kan, op grond van doorslaggevende argumenten, dispensatie worden verleend voor het publiceren van foto's. De foto's waarop de betreffende deelnemer staat, worden dan niet gepubliceerd.