Stichting SportFrinten

Privacybeleid Stichting SportFrinten (AVG)

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacy beleid geven we op heldere wijze aan hoe wij hiermee omgaan. Stichting SportFrinten doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat om die reden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

Verwerking gegevens Stichting SportFrinten (deelnemers)

Persoonsgegevens van Stichting SportFrinten worden verwerkt ten behoeve van volgende doelstelling(en):

Stichting SportFrinten kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Als u zich via onze website digitaal aanmeld als deelnemer aan (één van) de toertochten van Stichting SportFrinten zullen uw persoonsgegevens niet op de website worden opgeslagen of inzichtelijk zijn voor anderen. Wij bewaren de persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende één jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u hiertoe gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover direct contact met ons opnemen. Indien wij niet tot overeenstemming komen, heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.