Stichting SportFrinten

Wie zijn wij?

De Stichting SportFrinten is een Roosendaalse Stichting opgericht in 2017. Het bestuur bestaat uit 4 leden. De Stichting stelt zich primair ten doel om de wielersport in al zijn verschijningsvormen te bevorderen. Van het doel is het bevorderen van de beroepswielersport uitgesloten. Secundair richt de stichting zich op de bevordering van de breedtesport in het algemeen.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door zelf (fiets)evenementen te organiseren, samen te werken met organisaties die een soortgelijk doel nastreven en door het maken van promotie voor de (wieler)sport.

De stichting stelt het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Indien naar het oordeel van het bestuur de financiële positie het toelaat, streeft de stichting er naar goede doelen te ondersteunen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Samenvatting beleidsplan Stichting SportFrinten

adres :            Ligusterberg 24, 4708 LM Roosendaal
e-mailadres :  tochtderfrinten@gmail.com
KvKnummer :  70497257
banknummer : NL 15 RABO 0326 7350 70
fiscaalnummer:  858344129

Beleidsplan 2022


Inleiding
De stichting SportFrinten is opgericht om het organiseren van breedtesportactiviteiten door een groep enthousiaste vrienden te formaliseren en te vereenvoudigen.
De groep vrienden zijn enthousiast over veel verschillende sporten, maar in hoofdzaak de wielersport. De groep vrienden kenmerkt zich verder door het plezier wat zij ervaren in het onbaatzuchtig organiseren van sportevenementen voor specifieke doelgroepen, zoals oud collega’s, clubgenoten maar ook voor het grote publiek. Nu vier van de vrienden zich verenigd hebben in de stichting SportFrinten, is het streven erop gericht jaarlijks minimaal 2 sportevenement voor het grote publiek te organiseren en meerdere kleine sportevenementen voor specifieke doelgroepen (zie onder geplande activiteiten). Om de gestelde doelen te halen, wordt samengewerkt met andere verenigingen (o.a. voor het gebruik van faciliteiten) en organisaties (o.a. met betrekking tot logistieke ondersteuning). Jaarlijks beziet de stichting of er financiële ruimte is om een maatschappelijk goed doel met een gift te ondersteunen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting SportFrinten bestaat voor het jaar 2022 uit de volgende functionarissen:
voorzitter : Freddy Aarts uit Schijf
secretaris : Ruud van der Star uit Roosendaal
penningmeester : Ton de Bruijn uit Heerle
coördinator logistiek : Geert van Grotel uit Roosendaal

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en vragen geen vergoeding voor de opslag en het beheer van de goederen van de stichting. Er wordt kosteloos vergaderd op de huisadressen van de bestuursleden en de bestuursleden geven kosteloos advies aan bevriende organisaties.

Activiteiten
Voor 2022 is een activiteitenkalender opgesteld. De volgende activiteiten staan op de planning:
12 juni 2022          NK WFN in Roosendaal                  doelgroep: licentiehouders
13 april 2022         Tocht der Frinten Apeldoorn           doelgroep: open voor iedereen
18 mei 2022          Tocht der Frinten Schijf               doelgroep: open voor iedereen
15 juni 2022          Tocht der Frinten Alblasserwaard          doelgroep: open voor iedereen
18 september 2022    Peet's Bloemenshop Ronde van Borteldonk                doelgroep: licentiehouders


Opbrengst
De stichting streeft er naar, met behulp van sponsoren, om de kosten voor de deelnemers aan de georganiseerde activiteiten gratis of relatief laag te houden. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met minimale opbrengsten uit de activiteiten. De opbrengsten van de stichting komen geheel uit inschrijfgelden, giften / donaties en sponsorgelden. Hoewel de deelnamekosten voor de activiteiten laag worden gehouden, zijn er toch opbrengsten te verwachten door het gratis mogen gebruiken van accommodaties en het krijgen van goederen via sponsors. Ook in 2022 verwacht de stichting met een positief financieel resultaat het jaar af te sluiten.

Financiën
Voor het jaar 2022 wordt wederom met een beperkte begroting gewerkt. De totaal voor alle evenementen te maken kosten, is begroot op rond de 1400 €. Deze kosten gaan hoofdzakelijk zitten in de organisatie van de BWF wielerwedstrijden. Door de inbreng van sponsors verwachten wij ook tijdens de pandemie door te kunnen gaan met het voorbereiden van evenementen.

Alle gelden die bij de stichting binnenkomen en door de stichting uitgegeven worden, lopen via de rekening van de stichting bij de Rabobank. Enkel de voorzitter en de penningmeester beschikken over een bankpas. Afschriften van de rekeningen komen bij de secretaris binnen. Het voltallige bestuur houdt toezicht op de rekeningen en enkel de penningmeester verricht namens de stichting betalingen. De penningmeester maakt over de financiële handel en wandel van de stichting jaarlijks een financieel overzicht op, waarin te lezen valt wat de inkomsten waren en wat de uitgaven. De financiële verslaglegging zal er op gericht zijn voldoende inzicht te geven t.b.v. beleids- en besluitvorming, alsmede ter controle en verantwoording. Indien in 2022 de inkomsten groter zijn dan de uitgaven, dan reserveert de stichting een bedrag voor activiteiten in 2023 alvorens een schenking te overwegen aan een goede doelen stichting. In de komende 2 jaar streeft de stichting er naar om een continuïteitsreservering op te bouwen van drieduizend euro en te sparen voor een lustrum activiteit in het jaar 2023.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan de stichting niet functioneren. Het beleid van de stichting is om alleen vrijwilligers in te zetten die geen vergoeding vragen voor hun diensten, geen economisch belang hebben bij de activiteiten en zich gedragen als ambassadeurs van de stichting en de breedtesport in het algemeen.