Stichting SportFrinten

Wie zijn wij?

De Stichting SportFrinten is een Roosendaalse Stichting opgericht in 2017 bestaande uit 4 leden. De Stichting stelt zich primair ten doel om de wielersport in al zijn verschijningsvormen te bevorderen. Van het doel is het bevorderen van de beroepswielersport uitgesloten. Secundair richt de stichting zich op de bevordering van de breedtesport in het algemeen.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door zelf (fiets)evenementen te organiseren, samen te werken met organisaties die een soortgelijk doel nastreven en door het maken van promotie voor de (wieler)sport.

De stichting stelt het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Indien naar het oordeel van het bestuur de financiële positie het toelaat, streeft de stichting er naar goede doelen te ondersteunen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Samenvatting beleidsplan Stichting SportFrinten

adres :            Enclaveberg 138, 4708 EC Roosendaal
e-mailadres :  tochtderfrinten@gmail.com
KvKnummer :  70497257
banknummer : NL 15 RABO 0326 7350 70
fiscaalnummer:  858344129

Beleidsplan 2018


Inleiding
De stichting SportFrinten is opgericht om het organiseren van breedtesportactiviteiten door een groep enthousiaste vrienden te formaliseren en te vereenvoudigen.
De groep vrienden zijn enthousiast over veel verschillende sporten, maar in hoofdzaak de wielersport. De groep vrienden kenmerkt zich verder door het plezier wat zij ervaren in het onbaatzuchtig organiseren van sportevenementen voor specifieke doelgroepen, zoals oud collega’s, clubgenoten maar ook voor het grote publiek. Nu vier van de vrienden zich verenigd hebben in de stichting SportFrinten, is het streven erop gericht jaarlijks minimaal 1 sportevenement voor het grote publiek te organiseren en meerdere kleine sportevenementen voor specifieke doelgroepen (zie onder geplande activiteiten). Om de gestelde doelen te halen, wordt samengewerkt met andere verenigingen (o.a. voor het gebruik van faciliteiten) en organisaties (o.a. met betrekking tot logistieke ondersteuning). Jaarlijks beziet de stichting of er financiële ruimte is om een maatschappelijk goed doel met een gift te ondersteunen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting SportFrinten bestaat voor het jaar 2018 uit de volgende functionarissen:
voorzitter : Freddy Aarts uit Schijf
secretaris : Gerard Boons uit Roosendaal
penningmeester : Ton de Bruijn uit Heerle
coördinator logistiek : Geert van Grotel uit Roosendaal

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en vragen geen vergoeding voor de opslag en het beheer van de goederen van de stichting. Er wordt kosteloos vergadert op de huisadressen van de bestuursleden en de bestuursleden geven kosteloos advies aan bevriende organisaties.

Activiteiten
Voor 2018 is een activiteitenkalender opgesteld met zekere activiteiten en optionele activiteiten. De volgende activiteiten staan op de planning:
30 maart 2018          Non plus Ultra Tocht                  doelgroep: gasten op uitnodiging
16 mei 2018             Tocht der Frinten                       doelgroep: open voor iedereen
6 juli 2018               Rondje Hollandsch Diep              doelgroep: gasten op uitnodiging
optioneel                 BWF wielerwedstrijd                  doelgroep: licentiehouders
24 augustus 2018      Rondje Zeelandbrug                   doelgroep: gasten sportcommissie KMAR
21 september 2018   MTB tocht grens Ned/België       doelgroep: gasten op uitnodiging

Opbrengst
De stichting streeft er naar, met behulp van sponsoren, om de kosten voor de deelnemers aan de georganiseerde activiteiten gratis of relatief laag te houden. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met minimale opbrengsten uit de activiteiten (eerder honderden dan duizenden euro’s). De opbrengsten van de stichting komen geheel uit inschrijfgelden, giften / donaties en sponsorgelden. Hoewel de deelnamekosten voor de activiteiten laag worden gehouden, zijn er toch opbrengsten te verwachten door het gratis mogen gebruiken van accommodaties en het krijgen van goederen via sponsors. In 2018 verwacht de stichting, door de aanloopkosten van de stichting, dat de kans groot is dat de stichting het eerste jaar met rode cijfers te maken krijgt. De stichting gaat pogingen ondernemen om steun te krijgen uit het Steunfonds van de Rabobank en mogelijk een startsubsidie van de gemeente Roosendaal. Dicht dit het verwachte financiële gat op de begroting niet, dan dichten de bestuursleden het financiële gat zelf om het in betere tijden te verrekenen.

Financiën
Voor het jaar 2018 wordt met een minimale begroting gewerkt. De totaal te maken kosten voor alle evenementen is begroot op ruim 3000 €. Deze kosten gaan hoofdzakelijk zitten in de organisatie van de open toertocht de “Tocht der Frinten”. Bij een verwachte deelname van rond de 300 deelnemers, is de opbrengst ca 2400 €. Het gat van ruim 600€ verwacht de stichting te dichten door de ontvangst van sponsorgelden en sponsorbijdragen in natura. Op het moment van het opstellen van dit beleidsplan, hebben zich nog geen sponsors aangediend om een geldelijke bijdrage te leveren. Wel zijn er enkele sponsors die de stichting toegezegd hebben de stichting met goederen te sponsoren. De geldelijke waarde van de te verkrijgen goederen valt nu nog niet in te schatten.

Alle gelden die bij de stichting binnenkomen en door de stichting uitgegeven worden, lopen via de rekening van de stichting bij de Rabobank. Enkel de voorzitter en de penningmeester beschikken over een bankpas. Afschriften van de rekeningen komen bij de secretaris binnen. Het voltallige bestuur houdt toezicht op de rekeningen en enkel de penningmeester verricht namens de stichting betalingen. De penningmeester maakt over de financiële handel en wandel van de stichting jaarlijks een financieel overzicht, waarin te lezen valt wat de inkomsten waren en wat de uitgaven. De financiële verslaglegging zal er op gericht zijn voldoende inzicht te geven t.b.v. beleids- en besluitvorming, alsmede ter controle en verantwoording. Indien in 2018 de inkomsten groter zijn dan de uitgaven, dan reserveert de stichting tot minimaal een bedrag van 1000€ voor activiteiten in 2019 alvorens een schenking te overwegen aan een goede doelen stichting. In de komende 5 jaar streeft de stichting er naar om een continuïteitsreservering op te bouwen van drieduizend euro en te sparen voor een lustrum activiteit in het jaar 2023. Het streven is om na het eerste stichtingsjaar te evalueren en te bezien of het zin heeft een meerjarige prognose (incl. het jaarlijks te sparen bedrag) op te stellen.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan de stichting niet functioneren. Het beleid van de stichting is om alleen vrijwilligers in te zetten die geen vergoeding vragen voor hun diensten, geen economisch belang hebben bij de activiteiten en zich gedragen als ambassadeurs van de stichting en de breedtesport in het algemeen.